Jeugdwerking

Missie & Visie Club Jeugd

De bestaansreden van  de club is het verzamelen van mensen in een sociaal kader waarbij we de jeugd  een kwalitatieve opleiding willen aanbieden en garanderen.

Boechoutse VV wil via  een duidelijke visie:

1. Een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige fanionspelers  op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. Wij willen de grootste talenten uit de  regio aanwerven en opleiden en laten doorstromen naar ons eerste elftal of  doorsturen naar Lierse SK waar een samenwerking mee bestaat.

2. Het positief imago van onze  jeugdwerking naar de buitenwereld toe blijven garanderen (fairplay, gedrag op  en buiten het veld) en nauwe contacten met de community onderhouden.

3. Bij al onze clubleden burgerzin  stimuleren en onze sociaal-maatschappelijk visie laten respecteren. De club heeft ook de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport ondertekend. Studeren blijft echter prioriteit. Tijdens de examenperiode wordt er aangepast getraind.

4. Ondanks alles moet elke speler voetbal als een plezier beleven. FUN IS VAN BELANG!

Hoe denkt de club dit te kunnen bereiken?

- Trainers aanstellen, wiens profiel past bij de cultuur van de club.
- Een spelsysteem  en veldbezetting hanteren, die borg staat voor attractief aanvallend voetbal en die de eigen jeugd een kans geeft.
- Het profiel van de gewenste spelers op elke plaats zal opgenomen worden in het jeugdopleidingsplan zodat doorstroming  gemakkelijker kan verlopen. 

Bijdragen tot de opleiding van de trainers :

- Volledige  financiële tussenkomst bij het volgen van cursussen, gepromoot en georganiseerd  door de club.
- Een open  en opbouwende communicatie voeren met alle geledingen van de club.
- De jeugdopleiding stimuleren door financiële  steun te geven en zorg voor verbetering van de accommodatie. Een open en toegankelijk beleid  voeren tegenover supporters, sponsors en kranten.
- Een goede mentaliteit behouden en streven naar zoveel  mogelijk rekrutering van spelers uit de regio.
- Fairplay stimuleren en het  fun-gehalte bij de jeugd moet hoog zijn. De club probeert d.m.v. gunstige tarieven zoveel mogelijk  supporters wedstrijden te laten bijwonen.
- De club stelt zich open voor diverse activiteiten: wafelslag,  quiz, muziekoptreden, verkoop paaseieren, sinterklaasfeest en een familiedag .

Financieel gezond blijven primeert. Wij laten ons  sportief beleid niet laten bepalen door een wildgroei van premies aan spelers.

Bestrijden  van elke vorm van racisme en stimuleren van respect voor andere culturen (volgens  aanbevelingen van de KBVB). 
- Ondersteunen burgerzin: strijd tegen milieuvervuiling, sensibiliseren leden, deelname  gemeentelijke opkuisdag, streng beteugelen van elke vorm van vandalisme, streng  ingrijpen bij diefstal, agressie t.o.v. kinderen, gevallen van pesterijen (>ontslag  uit de club)
- De opleidingspiramide in stand te houden: zoveel  mogelijk duiveltjes aantrekken om zo een gezonde doorstroming naar de A-kern te  hebben.
- De minder getalenteerde spelers ook de kans te bieden  om te voetballen. Iedereen speelt 50% van de tijd!
- Samenwerking andere clubs en de gemeente  Boechout
- De club wil zijn medewerkers en vrijwilligers in hoge mate betrekken bij het gebeuren en steunt daarbij ieder creatief voorstel  dat helpt ons doel te bereiken.

Missie en Visie Jeugdopleiding

Het is de bedoeling dat de jeugd zich in optimale omstandigheden kan ontwikkelen in het voetballen door het vergroten van de voetbalkennis en voetbalplezier, het verbeteren van de kwaliteit van de jeugd- opleiding  waardoor alle spelers op hun eigen niveau optimaal kunnen presteren. Hiervoor zijn zowel  begeleiding, structuur, accommodatie, het  trainingsmaterieel alsook de algemene sfeer belangrijk, een goede begeleiding en (voor het merendeel gediplomeerde) begeleiders zijn tevens essentieel.

Het uiteindelijke doel is: Onze jeugd zoveel mogelijk laten doorstromen naar de eerste ploeg en zo de club van Boechout en omstreken te worden. Bovenal streven wij ernaar om van KBoechoutse VV een toffe en gezellige club te maken, waar iedereen die dezelfde waarden nastreeft en zich moet kunnen thuisvoelen.

De ontwikkeling van de spelers staat centraal, indien dit gepaard gaat met resultaat des te beter, de  ontwikkeling en vooruitgang moet echter primeren. Juniors zijn de overgang van de jeugd naar de seniors, ze behoren ook tot de seniors. De beste spelers spelen in de A ploeg, voor de anderen zullen evenwaardige teams samengesteld worden, deze verdeling gebeurt door de trainers per reeks onder leiding van de A-trainer en sportieve cel. 

Algemeen doel/bestaansreden van de JO

Sportief:

1. We willen voor onze JO: een brede basistechniek, basics in combinatie met de team-tactics geleidelijk aan de speler aanleren.
2. Deze groei verloopt samen met de psychomotorische ontwikkeling van de jonge speler.
3. Onze voetbalopvatting kleurt de manier waarop wij onze trainers en spelers, bepaalde  leerinhouden en levenswaarden als sportiviteit, zelfdiscipline en dergelijke benaderen.
4. Bij de  voetbal- en persoonlijkheidsvorming die we beogen, willen we elkaar kansen geven  om bekwame, gelukkige en verdienstelijke voetballers te zijn.


Tot deze kansen behoren:

a. trainingen, mogelijkheid tot stageweken bij Profi-jeugd, wedstrijden en de tornooien
b. het samen  sporten in één gemeenschap schept ook kansen om te groeien in relatiebekwaamheid  tegenover zichzelf en de anderen; die groei in relatiebekwaamheid willen we ook  begeleiden.
c. alle  betrokkenen van de club vormen één levende gemeenschap; ieder lid is  medeverantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de ontplooiing van de mogelijkheden  van de anderen niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar een  rustige voetbalsfeer, vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder  streven we naar een optimale communicatie.
d. een zo groot  mogelijke doorstroming naar A-kern na te streven.
e. de jeugd  neemt een belangrijke plaats in bij de visie van de club. Ze bevat de  bouwstenen van de club op lange termijn. Er zal dan ook regelmatig contact zijn  tussen de raad van beheer en de sportieve cel.

Sociaal  maatschappelijk:

1. Onderhouden  van de relaties met clubs uit de  regio.
2. Schoolwerk primeert op voetbalwerk.
3. Alle  geledingen van de club tonen respect  voor het voorziene sociaal-maatschappelijk plan.
4. Respecteren  van burgerzin door respect voor het  andere geslacht, andere culturen .Voeren van een beleid van antiracisme,  antidrugs, antidoping en strijden tegen elke vorm van agressie ten opzichte van  kinderen. Gevallen van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt worden.
5. Fairplay zal hoog in het  vaandel van de club gedragen worden. Minder getalenteerde spelers proberen we  te integreren in de club.
6. BVV-jeugdwerking  zal vrouwenelftallen in lijn brengen  en ook vrouwen voorzien in het kaderpersoneel.

Doelgroep(en)

De club wenst een zo  ruim mogelijk publiek aan te spreken, en staat open voor een maximale  diversiteit in zake geslacht, leeftijd en afkomst. Concreet geeft de club een optimale omkadering voor voetballers (jongens  en meisjes), vanaf 6 jaar tot 60 jaar (veteranen inclusief), voor ouders en  supporters.

Waarden eigen aan de club en de club  en de JO

Fairplay zal hoog in  het vaandel van de club gedragen worden.
Alle geledingen van de club tonen respect  voor het voorziene sociaal-maatschappelijk plan. De club heeft ook de Panathlon  Verklaring over ethiek in de  jeugdsport ondertekend.
Wij waken over het respecteren van de burgerzin door respect voor het andere geslacht,  andere culturen .
De club voert een beleid van antiracisme, antidrugs, antidoping en  strijden tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen. Gevallen  van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt worden.
Iedereen die bij K. Boechoutse VV als  jeugdspeler is aangesloten, moet 50 procent van de  totale speeltijd spelen.

 

Duidelijke standpunten inzake intern  beleid:

a. Doorstroming jeugdspelers

Een opleidingscentrum  vormen waarin talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige  fanionspelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en  sociale opleiding.
Het waarborgen  van een jeugdopleiding met een maximale talentontwikkeling en een  rijkelijke doorstroming van eigen jeugd naar de A-kern
De grootste  talenten uit de regio aanwerven en opleiden en doorsturen naar Lierse SK  waar een samenwerking mee bestaat.

 

b. Verenigingsleven

Goede samenwerking  met scholen teneinde spelers aan te trekken en stelt zijn accommodatie ter  beschikking van andere gemeentelijke verenigingen.
De club probeert d.m.v. gunstige tarieven zoveel mogelijk supporters  wedstrijden te laten bijwonen.
De club stelt zich open voor diverse activiteiten: wafelslag, quiz,  muziekoptreden, verkoop paaseieren, sinterklaasfeest en een familiedag,  tornooien.
We beogen ook een goede samenwerking met de gemeente.

 c. Ethische en opvoedende waarden (fair-play)

Alle geledingen van de club tonen respect voor het voorziene sociaal-maatschappelijk plan. De club heeft ook de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport ondertekend.        

Daarnaast  wil de club

- Fairplay stimuleren en het fun-gehalte bij de jeugd moet hoog zijn  : bespreken van fairplay met de trainers en spelers en  afgevaardigden. We promoten fairplay en anti-racisme in ons beleidsplan. Dit  wordt kracht bijgezet door affiches in de kantine en op onze website en in onze  clubbrochure.
- Bestrijden van elke vorm van racisme en stimuleren  van respect voor andere culturen (volgens aanbevelingen van de KBVB).
- Ondersteunen burgerzin: strijd tegen  milieuvervuiling, sensibiliseren leden, organiseren opkuisdag, strijd tegen  vandalisme, streng beteugelen van elke vorm van vandalisme, streng ingrijpen  bij diefstal, agressie t.o.v. kinderen, gevallen van pesterijen en andere  gerechtelijke vergrijpen(ontslag uit de club)