Kwetsuren

Uw zoon of dochter is als aangesloten speler automatisch verzekerd tegen ongevallen die zich tijdens trainingen en wedstrijden zouden voordoen. Wat moet U echter doen indien zo'n situatie zich voordoet:

Er zijn twee mogelijkheden:

1) Er gebeurt iets tijdens een training of een wedstrijd en het is onmiddellijk duidelijk dat het om een min of meer ernstig ongeval gaat (breuk, open wonde,...). Uiteraard is de verantwoordelijke van de club erbij en die neemt de nodige maatregelen zoals naar de dokter of ziekenhuis gaan of medische hulp erbij roepen. Hij zal U dan uiteraard verwittigen en met U de "Aangifte van ongeval" invullen en deze via de secretaris van de club, naar de KBVB verzenden binnen de tien dagen na het ongeval. Let vooral op vragen 7, 8, 9 10 en 11 en laat ook het medisch getuigschrift op de rugzijde onmiddellijk door de dokter invullen. Heeft U nadien nog kosten van dokter of apotheker dan dient U de rekeningen te vragen en deze bij te houden.   Nadat het ongeval bij de Bond is ingeboekt krijgt U een "Geneeskundig Getuigschrift" dat U door de behandelende dokter laat invullen. Vervolgens gaat U naar de ziekenkas voor de terugbetaling van de normale tussenkomsten en bezorgt dan geneeskundig attest van herstel, kwijtschrift van de ziekenkas en alle rekeningen van dokter en/of apotheker aan de clubsecretaris. Hij zal het dossier overmaken aan de Bond dewelke via de club de terugbetaling zal doen.

2) Er gebeurt iets tijdens training of wedstrijd waarvan pas later de ernst duidelijk wordt. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat U binnen de drie dagen de "Aangifte van ongeval" invult en aan de secretaris van de club bezorgt. Deze formulieren kan u bekomen bij uw ploegafgevaardigde of bij de secretaris van de club. Het verder verloop is dan gelijk aan punt 1). Enkele belangrijke opmerkingen: Er is steeds een vrijstelling van 7,93 euro. Het voetbalspelen of trainen mag slechts hernomen worden na de datum die de dokter op het "getuigschrift van herstel" heeft vermeld. Kine- of massagebehandelingen zijn onderworpen aan een wachttijd van 15 dagen, d.w.z. dat zij niet worden terugbetaald indien het spel tijdens deze periode wordt hervat. Kine-behandelingen worden slechts terugbetaald na goedkeuring door de Bond. Het voorschrift van de dokter dient eerst door de clubsecretaris naar de Bond gezonden en pas na datum van goedkeuring mag de behandeling gestart worden. De terugbetalingen van de Bond geschieden aan de officiële tarieven