Panathlon

Panathlonverklaring “Ethiek in de  Jeugdsport”

We verklaren dat: 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever,  met volgehouden inspanning en met   goede planning zullen nastreven.    

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: 
  
  - De ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid.
  - Een gezonde en veilige competitieve stijl
  - Een positief zelfbeeld
  - Goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en   frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van  de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te  integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we  zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht  schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van   modellen die de ethische en humanistische principes in  het algemeen en de fair-play in de sport in   het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat  kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.    

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.  

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking  staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van  geslacht, ras of cultuur.    

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook  negatieve effecten kan veroorzaken en dat   er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om  kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke  gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te   spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting  tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de  sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een  gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden  voor allen die betrokken zijn bij het   netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties,  sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten,  diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen   zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig  wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus   om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.    

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in   overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.    

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het   pedagogische proces, de ethische basis van de sport en  de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze  maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.    

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon  Charter over de Rechten van het Kind in   de Sport’. 

Alle kinderen hebben het recht :

• Sport te beoefenen.
• Zich te vermaken en te spelen.
• In een gezonde omgeving te leven.
• Waardig behandeld te worden.
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen.
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden.
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
• In veilige omstandigheden aan sport  te doen.
• Te rusten.
• De kans te krijgen kampioen te  worden.

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer  regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,  sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring  onderschrijven.

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse (D.I.P.) – Genève    
Copyright Declaration: Panathlon International 2